Reglementen

 • Huishoudelijk reglement 

   Versie 1.0 

  Doel van de vereniging 

  De volleybalvereniging SERVYLO stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen.

  Daarnaast heeft de vereniging zich ten doel gesteld een vereniging te zijn voor haar leden, waarin men op een sportieve en ongedwongen manier kan sporten. Leden worden zo veel mogelijk gestimuleerd in hun prestaties, maar gezelligheid en sportiviteit worden evenzeer gewaardeerd als prestatie.

  Bestuur 

  Het bestuur van SERVYLO bestaat uit twee organen: het dagelijks bestuur (DB) en het algemeen bestuur (AB).

  In het DB hebben drie personen zitting: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

  Het AB bestaat uit:

  • de drie leden van het DB;
  • wedstrijdcoördinator;
  • scheidsrechtercoördinator;
  • lid Technische Commissie;
  • lid PR commissie;
  • coördinator recreanten;

  Het AB vergadert gemiddeld eenmaal per 6 weken.

  Via de genoemde mailadressen kan contact worden opgenomen met de bestuursleden. 

  Algemene ledenvergadering 

  Binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.

  Tijdens deze ledenvergadering wordt o.a. inzage gegeven in de financiële situatie van de vereniging en de werkzaamheden van de diverse commissies worden toegelicht door de desbetreffende commissieleden.

  Wanneer nodig wordt een extra ledenvergadering ingelast.

  Taken 

  Het lidmaatschap van SERVYLO houdt tevens in, dat een beroep op u kan worden gedaan voor het verrichten van één of meerdere taken. Zonder uw medewerking kan de vereniging niet blijven bestaan!

  Een greep uit mogelijke werkzaamheden:

  – bestuurslid

  – trainer/trainster

  – coach

  – teller

  – zaalwacht

  – scheidsrechter

  – materiaalbeheer

  – redactie clubblad

  – public relations

  De taken van een teller en een zaalwacht worden door de wedstrijdcoördinator aangewezen. Ieder lid van de vereniging zal deze taak elk seizoen één of twee keer dienen te vervullen. Volleybalvereniging Servylo Informatie 

  Trainingen 

  De trainingen worden op verschillende avonden en in verschillende zalen gegeven. Een overzicht van de adressen en telefoonnummers van de zalen wordt op de website vermeld.

  Wedstrijden 

  Als één van de weinige volleybalverenigingen speelt SERVYLO de thuiswedstrijden op vrijdagavond. De meeste andere competitiespelende verenigingen in de regio spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag. De recreatieve competitie is over het algemeen op een doordeweekse avond.

  De thuiswedstrijden worden hoofdzakelijk in de MAMMOET gespeeld. De wedstrijden worden in twee ronden gespeeld: vroeg de wedstrijd start om 19.30 uur/ laat de wedstrijd start om 21.15 uur.

  Wedstrijdtenue 

  Tijdens wedstrijden is men verplicht het Servylo-tenue te dragen, tenzij het team op een bepaald moment gesponsord wordt door een bedrijf waarvoor shirtreclame is toegestaan.

  Verder is het verplicht de spelersnummers zichtbaar te dragen. Deze nummers worden uitgereikt bij aanmelding van een lid.

  Het is in alle sporthallen en -zalen verboden om de zaal te betreden met sportschoenen met donkere zolen, of schoenen die ook buiten gedragen worden.

  Afmelden voor trainingen en wedstrijden 

  Volleybal is een teamsport en wanneer men competitie gaat spelen bij SERVYLO wordt verwacht, dat men zich tijdig afmeldt voor trainingen en wedstrijden.

  Afmelding voor trainingen is noodzakelijk (ook voor leden die geen competitie spelen), omdat de trainer dan zijn trainingsprogramma tijdig kan aanpassen.

  Afmelden voor wedstrijden bij de aanvoerder van het team is noodzakelijk, omdat deze dan tijdig voor vervanging kan zorgen.

  Als u besluit om competitie te gaan spelen, houdt u er dan rekening mee dat tijdens het seizoen (van oktober tot en met april) gemiddeld één keer per week een wedstrijd gespeeld wordt. 

  Sevylo Nieuws

  Vier keer per seizoen verschijnt elektronisch (per email) Servylo Nieuws. Hierin worden mededelingen vanuit het bestuur, informatie van de NeVoBo, verslagen van wedstrijden en overige van belang zijnde zaken opgenomen. De redactie stelt bijdragen van de leden zeer op prijs.

  Contributie 

  De contributie is vastgesteld per kwartaal. De leden zijn verplicht de betaling van de contributie zelf te verzorgen. Per kwartaal verstuurd de penningmeester een herinnering naar de leden om de contributie te betalen. In de contributie is tevens een bedrag opgenomen, dat aan de NeVoBo dient te worden afgedragen. Na betaling van de contributie zijn leden, die zich voor de competitie hebben ingeschreven, geen betaling aan de NeVoBo meer verschuldigd.

  De hoogte van de contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

  Einde lidmaatschap 

  Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie, met inachtneming van de opzegtermijn.

  Seizoen 

  Het volleybalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Trainingen worden gegeven van september tot en met juni. 

  Verzekering 

  Als lid van SERVYLO bent u automatisch verzekerd tegen ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden van SERVYLO. De premie is verrekend in de contributie.

  Gebruik van de zalen 

  De zalen, waarin onze trainingen en wedstrijden worden gehouden, zijn alle eigendom van de gemeente Gouda. De gemeente stelt enige eisen aan het gebruik van de zalen.

  • In de zalen en nevenruimten mag niet worden gerookt.
  • De zalen mogen niet met straatschoeisel worden betreden.
  • Eten en drinken is in de zalen verboden.
  • De zalen dienen opgeruimd te worden achtergelaten.

  Bestuur 

  1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijks Bestuur.

  2. Het Dagelijks Bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en kan beslissingen nemen in zaken die geen uitstel gedogen.

  3. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn statutair zelfstandig bevoegd.

  De voorzitter, samen met de secretaris of de penningmeester vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.

  Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende tot een wettig vastgesteld maximum.

  4. De voorzitter leidt de vergaderingen van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur, evenals de Algemene Ledenvergaderingen.

  5. Naast het Dagelijks Bestuur is een Algemeen Bestuur actief. In dit Algemene Bestuur hebben naast het Dagelijks Bestuur zitting vertegenwoordigers van de vaste commissies:

  – Technische Commissie

  – Wedstrijdzaken

  – Scheidsrechterzaken

  – Recreantencommissie

  – PR commissie

  6. De leden van het Dagelijks Bestuur worden door de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering gekozen; de leden van de commissies worden door leden van het Dagelijks Bestuur benoemd.

  7. De voorzitter

  – heeft o.a. een algemeen besturende taak, inhoudende:

  a. het voorzitten van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;

  b. bewaking voortgang lopende activiteiten;

  – is algemeen aanspreekpunt of klankbord voor de leden van de vereniging;

  – woont de verplichte vergaderingen van de NeVoBo bij;

  – onderhoudt contacten met externe organisaties, waar dit het belang van de vereniging kan dienen;

  – is verantwoordelijk voor de continuïteit en volledigheid van het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de commissies. Volleybalvereniging Servylo Informatie 

  8. De secretaris is o.a. verantwoordelijk voor:

  – voorbereiding en organisatie van bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;

  – coördinatie van de informatie betreffende verenigings- en bestuursactiviteiten in en buiten de vereniging;

  – coördinatie van in- en uitgaande correspondentie;

  – het archief van de vereniging;

  – het verstrekken van informatie aan aspirant-leden.

  9. De penningmeester is o.a. verantwoordelijk voor:

  – het bijhouden van ontvangsten en uitgaven op zodanige wijze dat rekening en verantwoording kan worden afgelegd;

  – het financieel jaarverslag en de voorbereiding van de begroting voor het komende boekjaar;

  – coördinatie van de goede inning van de contributie;

  – de organisatie van de ledenadministratie.

  10. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, benoemen de overige bestuursleden een plaatsvervanger en doen hiervan mededeling in het clubblad. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt, doet hij verslag omtrent de stand van zaken van de kas aan de kascommissie, waarna hij de kas aan zijn opvolger overdraagt.

  11. Het bestuur vergadert gedurende het seizoen gemiddeld één maal per zes weken.

  12. Ten minste één maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

  De agenda voor deze vergadering wordt vooraf in het clubblad gepubliceerd.

  13. Ten minste één maal per jaar vindt overleg plaats tussen Technische Commissie en leden (c.q. trainers en aanvoerders). Volleybalvereniging Servylo Informatie 

  Commissies 

  De taken van de commissies zijn puntsgewijs weergegeven.

  14. De Technische Commissie

  a. Lid Algemeen Bestuur.

  b. Het aanstellen van trainers.

  c. Het indelen van teams.

  d. 1 à 2 keer per seizoen een ‘aanvoerder’-avond organiseren.

  e. Afspraken maken met trainers over trainingstijden en – vergoedingen.

  f. Gedurende het gehele seizoen contact houden met trainers.

  g. Problemen van leden over trainen of spelen trachten op te lossen.

  h. Opzetten en coördineren van eventuele wijzigingen in trainingsschema’s.

  15. De Commissie Wedstrijdzaken

  a. Lid Algemeen Bestuur.

  b. Per seizoen zalen aanvragen bij de gemeente in verband met trainingen en wedstrijden. In de loop van het seizoen contact houden met de gemeente over eventuele extra zalen of teruggaaf van zalen.

  c. Aan het begin van het seizoen teamindeling opgeven aan NeVoBo.

  d. Uitwerken wedstrijdschema’s (inclusief tellers en zaalwachten).

  e. Wedstrijdformulieren voorbereiden voor thuiswedstrijden.

  f. Verwerking wedstrijdformulieren na de wedstrijden.

  g. Het doorbellen van de uitslagen.

  h. Verdeling vrije zaalruimte op vrijdagavond.

  i. Contact onderhouden met NeVoBo over verzetten van wedstrijden.

  16. De Commissie Scheidsrechterzaken

  a. Lid Algemeen Bestuur.

  b. Opgave van scheidsrechters aan NeVoBo.

  c. Uitwerken wedstrijdschema’s (scheidsrechters voor thuiswedstrijden).

  d. Werving van deelnemers aan scheidsrechtercursussen.

  e. Contact onderhouden met NeVoBo over uitfluitende scheidsrechters.

  17. De recreantencommissie

  a. Lid Algemeen Bestuur.

  b. Teamopgave verstrekken aan NeVoBo aan het begin van het seizoen.

  c. Wedstrijdprogramma doorgeven aan de commissie Wedstrijdzaken van de vereniging, de aanvoerders van de meespelende teams en de trainer.

  d. Indien wedstrijden verplaatst worden, dit doorgeven aan de commissie Wedstrijdzaken van de vereniging, de wedstrijdleider van de NeVoBo en de betreffende (ook het bezoekende) teams.

  e. Organiseren van toernooien voor de recreanten van de vereniging en het coördineren van deelname aan toernooien van andere verenigingen.

  18. De PR commissie

  a. Lid Algemeen Bestuur

  b. Eindredactie Servylo Nieuws

  c. Website, up to date houden en contact houden met de programmeur

  d. Sponsors zoeken en daarmee contact onderhouden

  e. Zoeken naar promotiemogelijkheden voor de vereniging

  Materiaal 

  19. De vereniging stelt materiaal, zoals netten en ballen, beschikbaar aan de leden. Dit materiaal blijft echter eigendom van de vereniging.

  Lidmaatschap 

  20. Aanmelding als lid dient te geschieden bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is te vinden op de website en kan ook op verzoek door de ledenadministratie aan het toekomstige lid toegezonden worden.

  Het lidmaatschap gaat in ná ontvangst van het ondertekende aanmeldingsformulier.

  21. De contributie wordt berekend per drie maanden en kan worden betaald door een betaling naar de IBAN van de vereniging.

  22. Eventuele boetes, opgelegd door de NeVoBo, kunnen door het bestuur worden doorberekend aan het betreffende lid.

  23. Adreswijzigingen en beëindiging van het lidmaatschap dienen schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gemeld.

  24. De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt drie maanden, ingaande vanaf de 1e van de maand, volgend op de datum van opzegging.

  Wedstrijden 

  25. Bij het deelnemen aan de wedstrijden zijn de leden verplicht het clubtenue te dragen, eventueel met shirtreclame (mits door de NeVoBo toegestaan).

  26. Uitkomen in de NeVoBo-competitie is slechts dan toegestaan, wanneer men in het bezit is van een geldige spelerskaart. Deze kaart wordt aangevraagd door de ledenadministratie. Voordat deze kaart kan worden aangevraagd, dient de ledenadministratie in het bezit te zijn van het ondertekende aanmeldingsformulier.

  27. Recreanten kunnen deelnemen aan de NeVoBo-competitie, afdeling Recreanten. Ook hiervoor is een geldige spelerskaart nodig. Deze kaart wordt aangevraagd door de ledenadministratie.

  28. De coördinatie van de wedstrijden ligt bij de Commissie Wedstrijdzaken. Wanneer wedstrijden verplaatst dienen te worden, dient dit te worden aangevraagd bij de Commissie Wedstrijdzaken.

  29. Een speler mag driemaal in één kalendermaand in een hoger team uitkomen. Elke keer dat hij daarna in die kalendermaand in een hoger team uitkomt, gaat hij automatisch tot dat team behoren. In totaal mag een speler gedurende het seizoen tienmaal in een hoger team uitkomen. Komt hij daarna in een hoger team uit, dan gaat hij elke keer dat hij in een hoger team speelt, automatisch tot dat hogere team behoren en mag hij voor de rest van het seizoen niet meer in een lager team uitkomen.

  Wijziging Huishoudelijk Reglement 

  30. Wijzigingen en/of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Volleybalvereniging Servylo Informatie 

  31. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, of indien er verschil van mening bestaat over de toepassing van enig artikel daaruit, beslist het bestuur.

  Gebruik fotografie

  32. Leden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s waarop zij in beeld zijn gebracht op de website en overige publiciteitsuitgave moeten dit doorgeven aan het bestuur van Servylo. Servylo plaatst de foto’s zonder de namen van de leden te vermelden.